Ак­туе­л­ни по­гла­вар СПЦ от­крио је шта ни­ка­да не­ће за­бо­ра­ви­ти свом прет­ход­ни­ку, али и шта су о Па­влу го­во­ри­ли „зли љу­ди“ док је био на положају
– Скро­м­ност је ка­ра­к­те­ри­сти­ка жи­во­та па­три­ја­р­ха Па­вла. Не мо­гу ни­кад да за­бо­ра­вим да ми је, кад сам по­се­тио ма­на­стир Ра­чу, усту­пио сво­ју со­бу, а он је оти­шао да спа­ва у шта­ли – ре­као је па­три­ја­рх Ири­неј у бе­се­ди у Ку­ћа­н­ци­ма код До­њег Ми­хо­љ­ца, род­ном ме­сту па­три­ја­р­ха Па­вла.

Ири­неј је ту у су­бо­ту осве­штао об­но­вље­ни Храм Све­тих апос­то­ла Пе­тра и Па­вла, где је по­ко­ј­ни па­три­ја­рх Па­вле кр­штен.

Прочитајте и:

(ФОТО) ОВОМ СТАЗОМ ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ ЈЕ ХОДАО ДО ИСЦЕЉЕЊА! Од манастира Вујан до бање Горња Трепча протеже се шумски путић који мештани зову СТАЗА ЗДРАВЉА!

– Он је ме­ни го­ди­ну да­на био про­фе­сор у При­зре­н­ској бо­го­сло­ви­ји. Кад сам на­кон не­ког вре­ме­на по­се­тио ма­на­стир Ра­чу, би­ла је ма­на­сти­р­ска сла­ва и би­ло је мно­го на­ро­да. Он је ме­ни, свом ђа­ку, дао сво­ју со­бу, а он је прес­па­вао у шта­ли, са јед­ним ће­бе­том је та­ко про­вео ноћ. Јед­на изу­зе­т­на ли­ч­ност на­ше­га вре­ме­на. Нје­го­ве ре­чи су пос­та­ле по­сло­ви­це за наш на­род. И де­ца у Бео­гра­ду по­на­вља­ју „бу­ди­мо љу­ди“, а то је оно што од нас тра­жи и цр­ква и је­ва­н­ђе­ље и сам Го­спод наш ко­ји нас је ство­рио – ре­као је па­три­ја­рх Ири­неј и под­се­тио да је па­три­ја­рх Па­вле жи­вео жи­во­том оби­ч­них прос­тих љу­ди.

Па­три­ја­рх Ири­неј је иста­као да је па­три­ја­рх Па­вле чо­век ово­га вре­ме­на, али и чо­век ко­ји је био изнад вре­ме­на, ко­ји је од мо­мен­та кад се за­мо­на­шио до по­след­њег да­на жи­во­та остао исти и про­во­дио исте при­н­ци­пе.

– Оно што га по­се­б­но кра­си је сми­ре­ност. То је јед­на до­бро­та ко­ја је са­мо­свој­стве­на љу­ди­ма Бо­ж­јим. И ту до­бро­ту су сви осе­ћа­ли. Сви су же­ле­ли да чу­ју реч ње­го­ву, а ње­го­ва скро­м­ност је при­мер за све нас. Он се угле­дао на све­те апос­то­ле, чи­је име и но­си, као и што су се апос­то­ли угле­да­ли на сво­га учи­те­ља Спа­си­те­ља Хри­ста. То што је нау­чио и са­знао ни­је би­ла са­мо тео­ри­ја, то ни­су би­ле ње­го­ве ре­чи, то је био ње­гов жи­вот – ре­као је Ири­неј.

Он је на­гла­сио да се мно­ге ре­чи па­три­ја­р­ха Па­вла стал­но по­на­вља­ју, а ко­ли­ко је био ува­жа­ван, не са­мо у Бео­гра­ду већ и на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, где је про­вео 35 го­ди­на, на­ј­бо­ље се ви­де­ло на дан ње­го­ве са­хра­не, кад је го­то­во чи­тав Бео­град до­шао да га испра­ти.

Прочитајте и:

За живота је чинио чуда – “Само је прекрстио пут и облаци су НЕСТАЛИ”, ево када ће канонизовати Павла

– Ту се по­ка­за­ло ко­ли­ко је ње­го­во име при­вла­ч­но би­ло за љу­де. Ма­да док је био на по­ло­жа­ју на ком је био, би­ло је мно­го злих љу­ди ко­ји су му при­пи­си­ва­ли мно­ге осо­би­не ко­је су би­ле да­ле­ко од ње­га. Па­три­ја­рх Па­вле је увек го­во­рио да зло ни­кад до­бро до­не­ти не­ће, и не мо­же. Да изву­че­мо по­ру­ку да зло не мо­же да оста­не тра­ј­ни по­ре­дак и од­нос ме­ђу љу­ди­ма – за­кљу­чио је Ири­неј.

Па­три­ја­рх Ири­неј је ре­као да на­род сва­код­не­в­но по­се­ћу­је и це­ли­ва гроб па­три­ја­р­ха Па­вла у ма­на­сти­ру Ра­ко­ви­ца, при­па­ли све­ћу и по­мо­ли му се јер га мно­ги сма­тра­ју за све­тог чо­ве­ка цр­кве.

– Кад ће то цр­ква учи­ни­ти, то пре­пу­шта­мо Бо­гу и при­ли­ка­ма, али за на­род је он све­ти па­три­ја­рх ср­п­ски Па­вле и оста­ће та­кав и у на­сле­ђе на­шем на­ро­ду. Ли­ч­ност као што је био па­три­ја­рх Па­вле је ли­ч­ност ко­ја је по­тре­б­на и ко­ју же­ле на­ро­ди. И кад би­смо има­ли ви­ше та­квих љу­ди, си­гу­р­но би дру­к­чи­је ста­ње би­ло и у све­ту и код нас – ре­као је па­три­ја­рх Ири­неј.

ОДГОВОРИ

Унесите свој коментар!
Унесите своје име